O nas

Stowarzyszenie wpisane w dniu 21.05.2009r. do  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000330117

Decyzją Ministra Sprawiedliwości Nr DWOiP-I-527-934/10 z dnia 16.12.2010 r. Stowarzyszenie BONA FIDE zostało wpisane do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47, 49 i 57 a Kodeksu karnego.

Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą na terenie całej Polski z siedzibą w Świebodzicach.

Promujemy działania na rzecz reintegracji społecznej, resocjalizacji, tolerancji i zrozumienia dla wszystkich ludzi bez wyjątku na ich płeć, wiek, narodowość, wyznanie, pochodzenie społeczne i etniczne, wykonywaną pracę, stan zdrowia, orientację seksualną.

Swoje cele realizujemy poprzez:

 • organizowanie pomocy osobom zagrożonym  wykluczeniem niedostosowaniem społecznym,
 • upowszechnianie kultury, sztuki, sportu i turystyki,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • promocję i organizację wolontariatu oraz praktyk zawodowych,
 • organizację letniego i zimowego wypoczynku (wycieczki, obozy młodzieżowe),
 • organizowanie i promowanie ośrodków wsparcia,
 • organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, edukacji środowiskowej,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, tematycznie związanych z  celami statutowymi,
 • działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

ORGANY STOWARZYSZENIA

ZARZĄD:

 • Prezes Stowarzyszenia: Joanna Gulbicka – Byra
 • Wiceprezes Stowarzyszenia: Grzegorz Jędrzejewski
 • Skarbnik Stowarzyszenia: Maciej Więcek
 • Sekretarz Stowarzyszenia: Katarzyna Sosnowicz