Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(//opt/php-5.2.17/lib/php/after-the-deadline/config-options.php) is not within the allowed path(s): (/www/bonafide/:/tmp) in /www/bonafide/bf/wp-content/plugins/jetpack/modules/after-the-deadline.php on line 27

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(//opt/php-5.2.17/lib/php/after-the-deadline/config-unignore.php) is not within the allowed path(s): (/www/bonafide/:/tmp) in /www/bonafide/bf/wp-content/plugins/jetpack/modules/after-the-deadline.php on line 28

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(//opt/php-5.2.17/lib/php/after-the-deadline/proxy.php) is not within the allowed path(s): (/www/bonafide/:/tmp) in /www/bonafide/bf/wp-content/plugins/jetpack/modules/after-the-deadline.php on line 29

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(//opt/php-5.2.17/lib/php/gplus-authorship/admin/ui.php) is not within the allowed path(s): (/www/bonafide/:/tmp) in /www/bonafide/bf/wp-content/plugins/jetpack/modules/gplus-authorship.php on line 22
Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

STATUT  STOWARZYSZENIA
BONA FIDE

                                                                     Rozdział 1

  Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

                                                                        § 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Bona FIDE,  jest organizacją charytatywną działającą  na rzecz osób zagrożonych  wykluczeniem  i niedostosowaniem  społecznym i ich rodzin, dalej zwane „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Świebodzice, woj. dolnośląskie.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 5

Stowarzyszenie działa z poszanowaniem Konstytucji RP, obowiązującego w Polsce porządku prawnego oraz powszechnie obowiązujących norm prawa międzynarodowego.

§ 6

1. Uchyla się.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na podstawie podjętej uchwały przez członków Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

3. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników oraz może pozyskiwać wolontariuszy.

 Rozdział 2

                                                           Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia  jest  działalność publiczna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, niedostosowaniem społecznym, promowanie działań na rzecz reintegracji społecznej, resocjalizacji, promowanie wartości szacunku, tolerancji i zrozumienia dla wszystkich ludzi bez względu na ich płeć, wiek, narodowość, wyznanie, pochodzenie społeczne i etniczne, wykonywaną pracę, stan zdrowia, orientację seksualną.

§ 8

Stowarzyszenie  realizuje swoje cele, o których mowa w  § 7, w szczególności poprzez:

1.       Organizowanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym

2.       Działalność charytatywną;

3.       Ochrony i promocji zdrowia;

4.       Upowszechniania kultury, sztuki, sportu i turystyki;

5.       Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

6.       Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;

7.       Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

8.       Ochrony dóbr kultury i tradycji;

9.       Promocji i organizacji wolontariatu oraz praktyk zawodowych;

10.   Działalność publicystyczną i wydawniczą;

11.   Organizację letniego i zimowego wypoczynku, w szczególności wycieczek, obozów;

12.   Organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia;

13.   Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, edukacyjnymi, naukowymi i opiekuńczo – wychowawczymi;

14.   Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów administracji rządowej

i samorządowej;

15.   Współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami oraz instytucjami zajmującymi się podobną tematyką;

16.   Organizowanie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

17.   Organizowanie pomocy postpenitencjarnej, współpraca z instytucjami niosącymi pomoc postpenitencjarną;

18.   Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, edukacji środowiskowej i innych form edukacyjnych tematycznie związanych z celami statutowymi dla różnych grup społecznych

i zawodowych;

19.   Udział członków, wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia w szkoleniach, konferencjach, seminariach i w innych formach edukacyjnych tematycznie związanych z celami statutowymi;

20.   Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych tematycznie związanych z celami statutowymi, także przy wykorzystaniu nowych technologii;

21.   Współpraca z mediami, poprzez organizowanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych tematycznie związanych z celami statutowymi;

22.   Podejmowanie innych form działalności, służących realizacji celów statutowych, dopuszczalnych prawnie i za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.

23.   Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 3

 Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) wspierających.

3 ) uchyla się                                                                   

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych oraz cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania.

2. Prawa członkowskie nabywa się na podstawie deklaracji i opłacania wpisowego.

§ 10

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające

i wspomagające realizację celów i zadań określonych w statucie.

§ 11

Uchyla się.

§ 12

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia  na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego:

1) W przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zdeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu, po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia;

2) brać udział w głosowaniu;

3) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia ;

4) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia;

5) uzyskania od władz Stowarzyszenia informacji o działalności i zamierzeniach;

6) uczestniczenie w zebraniach i spotkaniach  organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 14

1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1) aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia;

2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz;

3) uczestniczenie w realizacji zadań programowych Stowarzyszenia;

4) członkowie zwyczajni są obowiązani do godnego reprezentowania Stowarzyszenia oraz wykonania innych obowiązków;

5) regularne opłacanie składek członkowskich oraz uiszczenia jednorazowej kwoty wpisowej;

6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, koleżeńskości w stosunku do innych członków Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyłączeniem § 13 ust. 1 pkt. 2,3.

§ 16

Do obowiązków członków wspierających należy realizowanie zdeklarowanej pomocy na rzecz  Stowarzyszenia

§ 17

1. Przynależność członka zwyczajnego i wspierającego ustaje wskutek:

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;

2) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu  Stowarzyszenia w przypadku, gdy członek naruszył postanowienia statutu lub niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię

i autorytet Stowarzyszenia;

3) nie płacenia składek członkowskich przez okres dwunastu miesięcy (nie dotyczy członka wspierającego);

4) rozwiązania Stowarzyszenia ;

5) śmierci członka.

§ 18

1. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w § 17 ust.1 pkt 2 i 3 Zarząd powinien wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

2. Członkowi wykluczonemu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.

3. O terminie i miejscu Walnego Zebrania, które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na 14 dni przed terminem. Odwołujący się ma prawo być obecnym podczas obrad Walnego Zebrania przy rozpatrywaniu jego odwołania.

4. Odpis uchwały Walnego Zebrania wraz z jego uzasadnieniem, Stowarzyszenie obowiązane jest doręczyć odwołującemu się w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

  Rozdział 4

                                                         Organy Stowarzyszenia

§ 19

1. Organami  Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna;

2. Kadencja władz trwa 4 lata.

3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia .

2. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu tylko osobiście.

3. Każdy członek ma prawo głosu.

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§ 21

1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1) uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku;

7) podejmowanie uchwał  dotyczących budżetu rocznego Stowarzyszenia;

8) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

9) ustalanie składek członkowskich i wpisowego.

§ 22

1. Walne Zebranie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

2.Wyłącznym zadaniem Przewodniczącego jest prowadzenie Walnego Zebrania.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 21 ust.1 pkt. 4 przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zebrania z powodu nie uzyskania wymaganej liczby członków, zarządza się po 30 minutach ponowne obrady Walnego Zebrania, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 24

1. Walne Zebranie Zarząd zwołuje przynajmniej raz w roku, które powinno odbyć się w terminie do 31 marca.

2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie również na żądanie:

1) Komisji Rewizyjnej,

2) przynajmniej jednej trzeciej liczby członków w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania takiego wniosku.

3. Żądanie zwołania Walnego Zebrania powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia na piśmie członków, co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 25

1. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania.

2. Protokoły są jawne dla członków Stowarzyszenia.

3. Protokół z Walnego Zebrania powinien w szczególności zawierać:

a) określenie numeru, daty i miejsca odbycia Walnego Zebrania, godziny rozpoczęcia, imiona

i nazwiska osoby przewodniczącej obradom i osoby sporządzającej protokół;

b) stwierdzenie prawomocności obrad;

c) uchwalony porządek obrad;

d) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień;

e) podpisy osoby przewodniczącej obradom i sporządzającej protokół.

§ 26

1. Uchwała zawiera w szczególności:

1) Tytuł uchwały;

2) Podstawę prawną;

3) Przedmiot uchwały;

4) Wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

5) Określenie terminu wejścia w życie uchwały.

§ 27

1. Komisja uchwał i wniosków wybierana jest spośród członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu w liczbie trzech osób.

2. Zadaniem Komisji jest odnotowanie, usystematyzowanie i przedstawienie pod głosowanie treści uchwał i wniosków.

§ 28

Paragraf uchylony.

§ 29

1.Władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami jest Zarząd Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika.

§ 30

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu;

4) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników;

5) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;

6) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

8) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie;

9) podejmowanie bieżących spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia;

10) przyjmowanie i skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

2. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, a w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.

§ 31

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

3. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezes kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia
i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Stowarzyszenia.

§ 32

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej  Stowarzyszenia.

§ 33

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem;

3) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;

5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo:

1) do składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności;

2)  żądania od Zarządu i członków  Stowarzyszenia wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać rachunki i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Stowarzyszenia;

3) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości;

4) występowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu;

§ 34

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.

2. Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.

3. Kontrole i posiedzenia Komisji Rewizyjnej dokonywane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia i kontrole zarządza Przewodniczący Komisji.

4. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

5. Uchylony

§ 35

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Stowarzyszenia;

2) zrzeczenia się udziału w tych organach;

3) odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, gdy członek naruszył postanowienia statutu lub niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia;

2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, Walne Zebranie powinno wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

3. Tryb odwoławczy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 stosuje się jak w  § 18 ust. 3 i 4.

§ 36

1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało z przyczyn określonych w § 35 ust.1 pkt. 2 i 3 wchodzą do końca kadencji, osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów, w liczbie nie większej, niż połowa członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust.1 Zarząd zwołuje Walne Zebranie w sprawie uzupełnienia składu osobowego w organach Stowarzyszenia.

3. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 37

Dla obsługi administracyjnej  Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

 Rozdział 5

                                                     Majątek Stowarzyszenia

§ 38

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią materiały biurowe oraz środki finansowe.

2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z:

1) składek członkowskich;

2) darowizn, nawiązek, zapisów i spadków;

3) dotacji budżetowych;

4) wpisowego,

5) ofiarności publicznej,

6) z innych źródeł.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 39

Uchylony

§ 40

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia można nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Do dokonywania czynności prawnych i do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: Prezesa

i Wiceprezesa, a w razie nieobecności jednego z nich przez Skarbnika.

3. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

  Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 41

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 42

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji  Stowarzyszenia oraz przeznaczenie jego majątku.